Przewodniczący
Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Waldemar REBIZANT

WaldemarRebizant

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. 


Wiceprzewodniczący
Komitetu Naukowego

dr inż. Andrzej HACHOŁ, prof. PWr

ah

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Dr inż. elektronik, autor ok. 120 publikacji naukowych, wielu patentow i wdrożeń przemysłowych, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, dydaktyk, działacz SEP. Absolwent Wydziału Elektrycznego  Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie otrzymał tytuł technika elektryka w specjalności „Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroclawskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika w specjalności „Metrologia elektryczna”. Od 1981 r. pracownik  Politechniki Wrocławskiej zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Biomedycznej. Oprócz pracy na uczelni, odbył staże przemysłowe krajowe i zagraniczne oraz pracował w przemyśle m.in. odbył praktykę zawodową w korporacji Public Power Corporation S.A. (Grecja) oraz staż naukowy w Instytucie Mechaniki Polimerów Łotewskiej Akademii Nauk. Pracował w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów IKSAiP (w latach 1996-1997 pełnił w IKSAiP obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju). Ponadto był współzałożycielem i wiceprezesem ds. naukowych firmy hi-tech Centrum Ophtha-Lab. zajmującej się opracowaniem mikroprocesorowych biomedycznych przyrządów pomiarowych i mikroprocesorowych rozproszonych systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Od 1979 roku jest członkiem SEP, a od 1987 rzeczoznawcą SEP w specjalności Cybernetyka Techniczna i Technika Pomiarowa. Opracował wiele ekspertyz i opinii technicznych z zakresu poprawności rozwiązań urządzeń i układów pomiarowych wielkości nieelektrycznych, zgodności wyrobów z normami oraz oceny innowacyjności wyrobów. Od 2006 do 2014r. był wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SEP i Przewodniczącym Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP we Wrocławiu. Od 2014r. jest prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP. Od 2012 r. jest członkiem Centralnego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP. Od 2008 r. jest członkiem Komisji współpracy z Uczelniami Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.


 Wiceprzewodniczący
Komitetu Naukowego

dr inż. Maciej PAWŁOWSKI, prof. PWr

Dyrektor Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze
i Prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów


 Członek
Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Leszek PAWLACZYK, prof. PWr


 Członek
Komitetu Naukowego

dr inż. Marta BĄTKIEWICZ-PANTUŁA

 unnamed

Jest asystentem w Zakładzie Urządzeń Elektroenergetycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Studia doktoranckie w zakresie urządzeń elektroenergetycznych ukończyła w Instytucie Energoelektryki tejże uczelni. Główne zainteresowania naukowe ukierunkowane są na problematykę związaną z jakością energii elektrycznej w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz na wykorzystaniu źródeł odnawialnych w praktycznych rozwiązaniach technologicznych. Przewodnicząca oraz wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej w kadencjach 2007-2009. Z ramienia Politechniki Wrocławskiej była współzałożycielką Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Wielkokrotna laureatka Nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Dziekana Wydziału Elektrycznego. Laureatka grantu badawczego promotorskiego Narodowe Centrum Nauki oraz dwóch projektów badawczych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Organizatorka wielu wycieczek studenckich. Współzałożycielka Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej.


 Członek
Komitetu Naukowego

dr inż. Tomasz CZAPKA

tc

Jest adiunktem w Zespole Wysokich Napięć na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Obszar jego zainteresowań naukowych stanowią technologie niskotemperaturowej plazmy, elektrostatyka stosowana, materiałoznawstwo elektrotechniczne oraz inżynieria wysokich napięć. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu oraz w trakcie licznych staży i praktyk, m.in. w Volkswagen Motor Polska. Aktywnie uczestniczy przy realizacji projektów naukowo-badawczych, a także w wielu konferencjach zagranicznych i krajowych. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych (m.in. w IEEE) i ekspertyz dla przemysłu. Prywatnie interesuje się podróżowaniem, sportem i sztuką kulinarną.